Általános Iskola

Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként kezeljük.

Az első évfolyamos tanítási program megválasztásában elsődleges szempont az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése, a tantárgyak megszerettetése, az olvasási – írási – számolási készségek gondos megalapozása.

Az anyanyelvi ismeretek elsajátítása a hangoztató-elemző-összetevő (szótagoltató) módszer szerint történik párhuzamos írástanítással. Az előkészítő szakasz után kezdődik a betűtanítás, megalapozva hanganalízissel, írás előkészítéssel. Az olvasmányok a mesevilágból merítenek, lehetőséget adva a beszédfejlesztésre is.

Matematikából valamennyi első osztályban olyan tankönyvcsaládot használunk, mely konkrét tapasztalati úton segíti a megértést, és változatos feladatokkal biztosítja a gyakorlást.

Az iskolánkban az anyanyelvi ismeretek megalapozása mellett már 1. évfolyamtól angol vagy német nyelvet választhatnak a tanulók. Az emelt óraszámú idegen nyelv oktatása a 3. évfolyamon indul. A nyelvi képzés bontott csoportban valósul meg.

Kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozás mellett, a lassabban érő, részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával is.

Tanulócsoportjaink heterogének. Ez tudatos döntés eredménye, ugyanis a mindennapi életben sem egy elszigetelt, homogén környezet veszi körül a gyermekeket,

Az a célunk, hogy megtanulják, nincs tökéletes ember, de minden ember jó valamiben.

Ezáltal kialakul reális önértékelésük, egészséges önbizalmuk, megtapasztalják a segítségnyújtás, az adni és kapni örömét.

Éppen azért, mert különböző adottságú gyerekekkel dolgozunk, differenciált, egyénre szabott oktatást alkalmazunk, ami segíti a felzárkóztatást, hatékonyabbá teszi a tehetséggondozást.

Valljuk:„A  gyermek ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon,  ne,  hordozzák,  hanem vezessék, hogy a jövőben maga is ügyesen tudjon járni.”

Szeretettel, megértéssel – de következetes követelményekkel fordulunk tanulóink felé. Alapvető nevelési célunk a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, a személyre, egyénre szabott nevelés.

Szeretetteljes bánásmóddal közelítjük meg tanítványainkat, amelynek alapja a bizalom.

Nevelési módszerünk a megelőző módszer: kedvességgel, szerető gondoskodással segítünk gyermekeinknek betartani az előírásokat és megteremteni számukra az ehhez szükséges feltételeket.

A felső tagozaton földrajzból, biológiából, fizikából, kémiából, informatikából, énekből jól felszerelt szaktantermekben folyik az oktatás. Az iskolához a tornaterem és a tornaszoba mellett sportudvar és játszóudvar is tartozik.

A tanulók számára délután napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás keretében biztosítjuk az eredményes tanórai felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését.

A könyvtár közel 5000 kötet kölcsönözhető könyvvel, a gyerekek által is használható számítógéppel, CD-lemezeken található nyelvi- és ismeretterjesztő programokkal, az internet használatával is segíti a tanórákra való felkészülést, az ismeretek bővítését.

Nagy figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére, az egészséges életmódra és hagyományőrzésre. Ezért tanulóink számos szakkörön – képességfejlesztő, német, orosz, angol, kis kémikus, tánc, mese, drámajáték, színjátszó, természetjáró, rajz, kézműves, mazsorett, sakk, furulya, tehetséggondozó – és sportfoglalkozáson – CSIVIT (csupa izom, vidámság torna), kézilabda, dzsúdó, ritmikus sportgimnasztika, akrobatikus rock, úszás, karate fejleszthetik tovább képességeiket.

Második évfolyamtól szervezett formában nyílik lehetőség az úszásoktatásra.

Rendszeresen szervezünk tanulóinknak múzeum- és színházlátogatásokat, kirándulásokat, erdei táborokat, sítábort és különböző nyári táborokat.