Az iskola bemutatása

AZ ISKOLÁNKRÓL

 

A Centenáriumi Általános Iskola Budapest XVI. kerületében, kertvárosi környezetben, a Centenáriumi lakótelep központjában található.

Az iskola 1927-ben jött létre. Jelenlegi helyén – 1165 Budapest, Sasvár u. 101. – 1979 óta működik. A 3 szintes, tágas, világos épületünkben 33 tanterem – köztük fizika-kémia, biológia, földrajz, ének, idegennyelv, magyar, matematika, történelem, technika, informatika szaktanterem, 2 tornaterem – várja a tanulókat. Az iskolához tágas könyvtár, sportudvar, műfüves focipálya, játszótér és játszóudvar is tartozik.

Az iskola rendelkezik az oktatáshoz szükséges audiovizuális technikai eszközökkel, szemléltetőeszközökkel és könyvtári állománnyal.

Az elmúlt években megújultak a tornatermi öltözők és mosdók, valamint az iskolaudvar. 2014 nyarán teljes egészében megújult az iskola játszóudvara és sportpályája, valamint a MLSZ támogatásával műfüves focipálya, a Kézilabda Szövetség támogatásával pedig műanyag borítású kézilabdapálya is épült.

  1. január 1-jétől a fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át, a működtetői feladatokat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata látta el.

Ma az iskola fenntartója és működtetője az Észak-Pesti Tankerületi Központ.

 

A nevelőtestület létszáma jelenleg 27 fő. (19 pedagógus teljes állású, 6 részmunkaidős, 2 fő óraadó) Nemek aránya: 21 nő, 6 férfi. Az elmúlt években az iskolából távozó pedagógusok helyére jól képzett, lelkes, többnyire fiatal pedagógusokat vettünk fel. A nevelőtestület felfrissült, másokra is kiható jókedv, folyamatos tenni akarás, pozitív gondolkodás jellemzik a közösséget. Így az iskola új értékrenddel és új arculattal várja a gyerekeket.

Célunk, hogy minden gyerek jól érezze magát nálunk és megkapja a számára szükséges segítséget a saját fejlődési ütemében, hogy a legjobb eredményt érje el.

Értéknek nem a sok tényanyag megtanulását, hanem az agytréninget tartjuk, ami megtanít úgy gondolkodni valamiről, ahogy azt a könyvekből nem lehet megtanulni. (Einstein)

 

Az iskola szakos ellátottsága jó. A nevelőtestület minden tagja rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel. A pedagógusok közül 7 fő rendelkezik egyetemi diplomával és 5 a szakvizsgázott pedagógusok száma. Jelenleg az iskola pedagógusai közül 2 fő mesterpedagógus, 5 fő Pedagógus II fokozatban van és egy kolléga gyakornok. Munkánkat egy pszichológus, egy iskolai szociális segítő és utazó gyógypedagógusok segítik.

A nevelőtestületen kívül egy iskolatitkár, egy pedagógiai asszisztens, egy rendszergazda és 9 technikai munkatárs biztosítja az iskola zavartalan működését.

Iskolánkban az 4 munkaközösség éves munkaterv alapján végzi munkáját. 

 

Az általános iskolai tanulócsoportok száma 10.  Az egy tanulócsoportra jutó átlagos tanulólétszám 20 fő. A napközis csoportok száma 5, tanulószobai csoportok száma 2, a magántanulók száma 3. Az SNI és BTM tanulókat utazó gyógypedagógusok látják el.  A körzeten kívüliek aránya 55%.

A diákok magatartása, neveltségi szintje, szorgalma, munkához való hozzáállása jónak mondható. Eredményesen vesznek részt a kerületi, a fővárosi és az országos tanulmányi-sport- és képzőművészeti versenyeken és pályázatokon. Végzős tanulóink megközelítőleg egyenlő arányban mennek a különböző iskolatípusokba.

 

Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként kezeljük. Tanórákon kiemelt szerepet kap a tanulás tanítása. Differenciált, egyénre szabott oktatás segíti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, az önkifejezést, ezzel is sikerélményt biztosítva a gyermekek számára. Célunk, a gyerekek segítése abban, hogy a legtöbbet hozzák ki magukból.

 

Mivel tudjuk, hogy a gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, a modern pedagógia játékos elemeit beépítjük a tanórák menetébe. Az életszerű helyzet, a játékos forma oldja a belső feszültségeket, segíti az önkifejezést, sikerélményt biztosít a gyermekek számára. Szeretetteljes bánásmóddal fordulunk tanítványaink felé, családias hangulatot alakítunk ki, melynek alapja a bizalom. Az eredményes nevelő-oktató munkát pszichológus, gyógypedagógus és logopédus is segíti.

 

Tanulócsoportjaink heterogének. Ez tudatos döntés eredménye, ugyanis a mindennapi életben sem egy elszigetelt, homogén környezet veszi körül a gyermekeket,

Az a célunk, hogy megtanulják, nincs tökéletes ember, de minden ember jó valamiben.

Ezáltal kialakul reális önértékelésük, egészséges önbizalmuk, megtapasztalják a segítségnyújtás, az adni és kapni örömét.

Éppen azért, mert különböző adottságú gyerekekkel dolgozunk, differenciált, egyénre szabott oktatást alkalmazunkami segíti a felzárkóztatást, hatékonyabbá teszi a tehetséggondozást.

 

Valljuk: „A  gyermek ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon,  ne,  hordozzák,  hanem vezessék, hogy a jövőben maga is ügyesen tudjon járni.”

 

Szeretettel, megértéssel – de következetes követelményekkel fordulunk tanulóink felé. Alapvető nevelési célunk a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, a személyre, egyénre szabott nevelés.

 

Az első évfolyamos tanítási program megválasztásában elsődleges szempont a tantárgyak megszerettetése, a tudásszomj felkeltése, az olvasási – írási – számolási készségek gondos megalapozása. Kiemelten fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást és a kreativitást. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségek fejlesztésére. A tanítási módszereinket áthatja a holisztikus szemlélet.

 

Az anyanyelvi ismeretek elsajátítása a hangoztató-elemző-összetevő (szótagoltató) módszer szerint történik párhuzamos írástanítással. Az előkészítő szakasz után kezdődik a betűtanítás, megalapozva hanganalízissel, írás előkészítéssel. Az olvasmányok a mesevilágból merítenek, lehetőséget adva a beszédfejlesztésre is.

 

Matematikából valamennyi első osztályban olyan tankönyvcsaládot használunk, mely konkrét tapasztalati úton segíti a megértést, és változatos feladatokkal biztosítja a gyakorlást.

 

Iskolánk négy éve csatlakozott a SAKKPALOTA programhoz – így a gyerekek tanórai keretek között ismerkedhetnek meg a képességfejlesztő sakkal, amely az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz.  Segítségével a gyerekeket az óvodáskor végén, az iskoláskor elején be tudjuk vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába. A sakkozás, alapvető kognitív lelki folyamatokat és funkciókat működtetve, jótékonyan hat az értelmi képességek, mindenekelőtt a megértést és a problémamegoldást biztosító gondolkodás fejlődésére, de nem szabad figyelmen kívül hagyni nevelő-fejlesztő erejét, személyiségformáló hatását sem.

Mai világunkban a mindennapi élet számtalan olyan helyzetet teremt, amelyben nyelvtudás nélkül nem, vagy csak alig lehet boldogulni, ezért az idegen nyelvek tanítása, legalább egy idegen nyelv biztos tudása ma már létszükséglet.

Az idegen nyelvek – angol, német – tanítását első osztályban kezdjük, melyre később fokozatos terheléssel, óraszámemeléssel épül a felső tagozat emelt szintű idegen nyelv oktatása. A nyelvi képzés már alsó tagozaton bontott csoportban – a tehetségeseknek nívócsoportokban – valósul meg.

 

Fontos feladatunk a gyerekek művészeti és hagyományőrző nevelése, ezért a tehetséges és érdeklődő gyerekeknek sokoldalú művészeti és hagyományőrző nevelés kínálunk a következő területeken: ének-zene, vizuális kultúra, színjátszás, tánc- és drámafoglalkozások, néptánc, hagyományőrzés, képzőművészet.

A művészeti nevelés értékközvetítő szerepe azért nagyon fontos, mert nem csak arra tanít, hogy miből áll a világ, hogyan működik, hanem arra, hogy milyen szépségek vesznek körül minket. Elvezet a harmóniára, a világ rejtett csodáira nyitja fel a szemet. Érzelmileg és morálisan elsekélyesedő világunkban óriási szerepet kap a művészeti órákon az egyén érzelmi nevelése, képességeinek kibontása, egy olyan világhoz vezető út megmutatása, amelyen elindulva igazi értékekhez jut, sőt maga is létrehozhat ilyen értékeket.

  • Folyamatosan bővülő énekkarunk és szóló énekeseink egyre több rendezvényen szerepelnek és a versenyekről rendszeresen aranyérmekkel, dobogós helyezésekkel térnek haza.
  • Színjátszó csoportunk minden évben fellép a József Attila Színházban – egy-egy darabot állítanak színpadra színészek mentorállásával
  • Tánc- és drámafoglalkozásaink nagy népszerűségnek örvendenek a felső tagozaton.
  • Rajz- és képzőművészeti szakköröseink kiváló eredményeket érnek a különböző versenyeken és pályázatokon – tanulóink keze munkája jelen van az intézmény egész területén
  • Az iskolánkban működő Fazekas Központ dolgozói rendszeresen tartanak hagyományőrző foglalkozásokat tanórán és tanórán kívül is.
  • Alsó tagozatos tanulóink heti egy órában néptáncot is tanulnak, mert a tánc a mozgást a művészetek oldaláról ismerteti meg a tanulóval, értékesen kiegészítve a testnevelés órákon történő mozgásfejlesztést. Továbbá a tánc és a zene elválaszthatatlan kapcsolatából adódóan a tánc tanítása különleges zenei élményt is nyújt, valamint hozzájárul a magyarságtudat erősítéséhez is.

 

A testmozgás testi és lelki egészségre gyakorolt hatása vitathatatlan. A testedzés, a rendszeres mozgás egyik alapvető célja a pozitív akarati-erkölcsi tulajdonságok kialakítása a negatív személyiségjegyek visszaszorítása, egyszóval a személyiségformálás.

Kihasználva a helyi sportszervezettekkel ápolt szoros kapcsolatokat, a kedvező tárgyi és személyi feltételeinket már első osztálytól emelt szintű testnevelés oktatást van iskolánkban. Az órákon kiemelt szerepet kap az atlétika, a foci és a kézilabda. A tanórákat edzői végzettséggel is rendelkező testnevelő tanáraink tartják.

Iskolánk harmadik éve a Magyar Kézilabda Szövetség egyik utánpótlás-nevelő iskolája, és bekapcsolódott a Bozsik programba is.

A 3. és 6. évfolyamos tanulóink a testnevelés órák keretében ingyenes – a tankerület támogatásának köszönhetően – úszásoktatáson vesznek részt a szentmihályi uszodában hetente egy alkalommal, ahova az uszoda külön busza szállítja a gyerekeket.  A többi évfolyam tanulóinak önköltséges alapon heti egy alkalommal szervezünk úszásoktatást az Erzsébetligeti Uszodában.

Sportolási lehetőségek az iskolában: kézilabda, foci, atlétika, úszás, akrobatika, kosárlabda, dzsúdó, karate, ritmikus sportgimnasztika, tánc

 

Tehetséges tanulóink 5. osztálytól nívócsoportokban tanulják a magyar nyelvet és a matematikát.

Felső tagozaton bevezettük a gazdasági és pénzügyi ismeretek tanítását, hogy tanulóink hasznosítható ismeretekkel rendelkezzenek a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Ismerjék fel saját felelősségüket a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.

 

A környezeti neveléssel a gyerekek kezébe „eszközöket” kívánunk adni, amelyekkel a környezeti problémákat legalább részben orvosolhatják, és így  saját életminőségükön is javíthatnak. Legfontosabb feladatunk, hogy megismertessük a tanulókkal az élővilág szépségét és sokféleségét, felébresszük bennük a szeretetet és a felelősséget, hogy felnőttként ne pusztítsák majd, hanem védjék és becsüljék azt. (Wersebe, 2005; Urbán) Fontosnak tartjuk, hogy életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá.

Ezen oktatási és nevelési programunk elismeréseként nyerte el iskolánk az „ÖKO ISKOLA” címet.

 

Érzelmi biztonság

Szeretnénk, ha a hozzánk járó gyerekek a tanulás mellett idejüket művészetekkel, sporttal, az érzelmi intelligencia fejlesztésével, használható tudás megszerzésével, vagy éppen önfeledt játékkal, közösségi szellemben, és sok-sok álmodozással, gondolkodással tölthetnék el.

Örömmel járnának iskolába, mert ott biztonságban és otthon érzik magukat. Ugyanis az érzelmi biztonság adja meg a biztos alapokat gyermekeinknek, ahhoz, hogy majd boldog, sikeres felnőttekké váljanak. 

Boldog iskolaként kiemelt küldetésünk, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjunk segítséget tanulóinknak, mely kihat önismeretük egészséges fejlődésére, teljesítményükre, eredményeikre és kapcsolataikra.

 

Tanulóink számára délután napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás keretében biztosítjuk az eredményes tanórai felkészülést, a hatékony önálló tanulási technikák elsajátítását, a szabadidő hasznos eltöltését. Az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk, a felsősöknek tanulószobát biztosítunk az eredményes felkészüléshez, önálló tanuláshoz. Alsó tagozaton az osztályfőnökök és a napközis tanítók felváltva vannak napközis időben a gyerekekkel, a napközis tanítók pedig délelőttönként tanítanak is az adott tanulócsoportban azért, hogy a gyerekeket minél több oldalról, minél jobban megismerjék és fejleszthessék.

 

könyvtár többezer kötet kölcsönözhető könyvvel, a gyerekek által is használható számítógéppel, CD-lemezeken található nyelvi- és ismeretterjesztő programokkal, az internet használatával is segíti a tanórákra való felkészülést, az ismeretek bővítését.

 

A tanév jeles napjai évről-évre visszatérnek az iskola életébe. Megünneplési módjuk szokásrendet, hagyományt alakítanak ki. Megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, stabilitást, biztonságot adnak. Lehetőséget teremtenek a közösségteremtésre- és formálásra, valamint arra, hogy tanítványaink hasznosan, kulturáltan és színvonalasan tölthessék el szabadidejüket.

 

Hagyományaink: nemzeti ünnepek méltó megünneplése, Gólyaavató, Családi nap, Zenei világnap, Őszbúcsúztató, Adventi gyertyagyújtás, Mikulás, Luca napi sokadalom, Karácsonyi ünnepség, Iskolaváró, Farsang, Tavaszköszöntő, Projektnapok, Egészségnap, Sportnap, hangversenyek, színházlátogatások, kirándulások, erdei iskola, táborok

Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek tehetségének kibontakoztatását, kompetenciáik fejlesztését, az esélyegyenlőség érvényesítését, a művészeti és hagyományőrző nevelést, ezért a tanórán kívül szervezett programok – differenciált képességfejlesztő foglalkozások, korrepetálások, tehetségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, sportfoglalkozások, kirándulások, múzeum- és színházlátogatások, közösségépítő programok – kapcsolódnak a tanórákon folyó nevelő-oktató munkához. Az iskolánk épületében működő Dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas Központjának dolgozói rendszeresen tartanak hagyományőrző foglalkozásokat is.

 

Nagy figyelmet fordítunk a szabadidő hasznos eltöltésére, az egészséges életmódra és hagyományőrzésre.

Ezért tanulóink számos szakkörön – angol, irodalom, színjátszó, komplex képességfejlesztő, informatika, képességfejlesztő  sakk, énekkar, gitár- és ütős hangszer, rajz, kézműves, matematika és magyar felvételi előkészítő 8. évfolyamosok számára – fejleszthetik tovább képességeiket.

Rendszeresen szervezünk tanulóinknak projektnapokat, múzeum-, hangverseny- és színházlátogatásokat, kirándulásokat, erdei táborokat és különböző nyári táborokat.

 

A szülőkkel, a pedagógiai szakszolgálattal és gyermekjóléti központtal, a kerület óvodáival, iskoláival, a kerületi egyházakkal, a tankerülettel, az önkormányzattal, a Képviselőtestülettel és más helyi szervekkel kapcsolatunk rendszeres, a kölcsönös segítségen, megértésen, tájékoztatáson és együttműködésen alapul.