Diákönkormányzati SZMSZ

A Diákönkormányzat jogi háttere

 

A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48.§ és 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ alapján működik.

 

Döntési joga van:

 • saját működési rendjének meghatározásáról, munkájának megszervezéséről, hatáskörei gyakorlásáról
 • Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 • működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
 • egy tanítási munkanap programjáról
 • tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről
 • a DÖK munkáját segítő pedagógus felkéréséről
 • a DÖK jutalmak odaítéléséről

 

Véleményezési joga van:

 • az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt
 • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
 • a diákokat érintő t pénzeszközök felhasználásakor
 • a házirend elfogadása előtt
 • az intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben
 • a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál
 • a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához
 • a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
 • az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
 • az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához
 • a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához
 • az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben a tanulókat érintő minden kérdésben
 • ezen ügyekben az elnök és a DÖK segítő pedagógus járhat el a DÖK véleményét képviselve

 

A Diákönkormányzat feladata:

 • a diákjogok védelme
 • a diákok érdekeinek képviselete
 • a szervezett véleménynyilvánítás biztosítása
 • a hagyományok őrzése és újak teremtése
 • a tartalmas diákélet feltételeinek megteremtése
 • a szervezet támogatni kívánja a diákság kulturális programokon való részvételét, illetve ilyen programokat szervez vagy a szervezésben segítséget nyújt
 • a területen belüli jogérvényesítés, illetve kötelességteljesítés

 

Alapelvek:

 • DÖK az iskola diákságának álláspontját képviseli.
 • A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló egyeztetése.
 • A DÖK lehetőséget ad ahhoz, hogy a diákok megismerhessék jogaikat, lehetőségeiket, magukat a megfelelő fórumon képviseljék.
 • A szervezet tagjainak joga: képviselőket delegálni a szervezet testületeibe, javaslatot tenni a tisztségviselők személyére, részt venni a közös munkában.
 • A DÖK mindenkor maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 • Senkit sem érhet hátrány azért, mert a DÖK munkájában részt vesz.
 • A DÖK a nevelőtestület meghallgatásával maga dönt működéséről.
 • Gyakorolja a diákok közös jogait.
 • A tevékenységi köreit vezeti, a hagyományokat ápolja és újakat teremt, a működéshez szükséges feltételeket biztosítja.
 • Tevékenységével támogatja az iskola vezetésének mindazon törekvéseit, amelyek a színes diákéletet szolgálják.
 • Együttműködést vállal mindazon szervezetekkel, amelyek célkitűzéseivel egyetért.
 • A DÖK információs csatornáin keresztül folyamatosan tájékoztatja a diákokat a DÖK szervezetével kapcsolatos kérdésekről, pályázatokról, eseményekről.
 • Törekszik megteremteni működésének gazdasági hátterét.
 • A diákok és tanárok számára színvonalas rendezvényeket szervez, ezzel hozzájárulva a kulturális szórakozási lehetőségek bővítéséhez.
 • Véleményt nyilváníthat a diákokat érintő kérdésekben.
 • Javaslatot tesz az iskolát érintő kérdésekben.
 • Érdemi választ ad a hozzá intézett kérdésekben.

 

Célunk:

 • Minél több diákkal megismertetni a DÖK munkáját és lehetőség szerint új – tehetséges tagokat beszervezni.
 • A diákok önirányítási képességeinek fejlesztése.
 • Az iskolai demokratizmus szélesítése.
 • Fejleszteni a diáktanácsot a harmonikus és hatékony munka érdekében.
 • Változatos szabadidő programokat kínálni

 

A szervezet felépítése és tisztségviselői

 

A Diákönkormányzatot segítő pedagógusok

A Diákönkormányzatot egy pedagógus segíti.

 

A Diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata:

 • A diákönkormányzat éves munkájának összefogása, segítése.
 • A diákok véleményezése alapján a diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése.
 • Iskolai szabadidős programok szervezése.
 • Folyamatos tájékoztatás kérése az igazgatótól a véleményezési, egyetértési joggal kapcsolatos ügyekben.
 • A tanulók jogainak tiszteletben tartása, jogi képviselete.
 • A tanulók érdekképviselete.
 • A tanulók munkájának jutalmazása.
 • Továbbá minden olyan feladat, ami a diákönkormányzat munkájával összefügg.

 

A DÖK felépítése

 

A Diáktanács

 • Feladata: az éves munka irányítása
 • A Diáktanács összetétele a következő:

Elnök

Képviselők (osztályonként 2 fő)

 

A diáktanács feladatai:

 

A DÖK elnöke

 • a teljes diákönkormányzati munka összehangolása
 • a diáktanács tagjainak koordinálása, az iskola diákjainak képviselete, a diákközgyűlés összehívása, az általános gyűlés összehívása
 • jelen lenni a fegyelmi tárgyalásokon és a DÖK-öt érintő kibővített Iskolavezetőségi értekezleteken

 

A diáktanács üléseinek rendje

 • havonta egyszeri alkalommal
 • rendkívüli esetben a diáktanács bármikor összehívható

 

A szervezet működési rendje

 

 • A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.§ /3/ bekezdés)
 • A nevelőtestület véleményezi a működéshez szükséges anyagi eszközök felhasználását.
 • A tanulókat általában a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a nevelőtestületi és vezetői tanács őket érintő értekezletein, de ha a téma lehetővé teszi, diák képviselő is részt vehet az értekezleteken.
 • A diákközgyűlés megszervezésének rendjét a saját SZMSZ-ében rögzíti.

A DÖK és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje

 • A kapcsolattartás rendjét az intézményi SZMSZ és a diákönkormányzat SZMSZ-e együttesen szabályozza.
 • A diákönkormányzattal a vezetői feladatmegosztásnak megfelelően az intézmény intézményvezető-helyettese tart közvetlen kapcsolatot.

 

Az intézményvezető

 • képviseli az intézményt a diákközgyűlésen, igény szerint részt vesz a különböző rendezvényeken, programokon

 

Az intézményvezető-helyettes

 • részt vesz az intézményi diákönkormányzati programokon, ahol igény szerint tájékoztatja a diákönkormányzati szervek képviselőit, válaszol a felvetett kérdésekre, illetve továbbítja azokat az intézmény vezetőjének
 • folyamatos munkakapcsolatban áll a diákönkormányzatot patronáló nevelővel, segíti munkáját

 

A diákönkormányzat vezetője

 • a vezetőség ülésrendjének megfelelően témától függően részt vesz a vezetőség munkájában
 • a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben rendkívüli vezetői tanácsülés összehívását kezdeményezheti

 

A diákképviselők a diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül vagy közvetlenül fordulhatnak észrevételeikkel, javaslataikkal az intézményvezető-helyetteshez és az intézményvezetőhöz.

 • a vezetők a megkeresést követően lehetőleg egy munkanapon vagy legfeljebb 5 munkanapon belül kötelesek fogadni a diákvezetőket
 • felvetéseikre legkésőbb az általános ügyintézési határidőn belül választ kell adni

A diákönkormányzat működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása

 • A diákönkormányzat a tevékenységéhez szükséges helyiségeket az iskola működését irányító intézményvezető-helyettes engedélyével a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásával használhatja. Az igénybevétel a nevelő-oktató munkát nem hátráltathatja.
 • A diákönkormányzat működéséhez rendelkezésre álló pénzügyi támogatást az intézmény költségvetésében külön fejezetként kell szabályozni. Az összeg felhasználásával kapcsolatban a diákönkormányzatnak döntési joga van.
 • A diákönkormányzat működési feltételeinek javításához külső anyagi forrásokat vonhat be (támogatás, pályázat stb.) Az így keletkező bevételt a diákönkormányzat működését szolgáló alaptámogatáshoz kell rendelni.
 • A diákönkormányzat az intézmény szabályainak megfelelően használhatja a kommunikációs rendszert.
 • Önálló információs, adminisztratív feladataihoz az alapvető technikai eszközöket az intézmény rendelkezésére bocsátja.
 • A diákönkormányzat adminisztratív, ügyviteli és gazdasági feladataihoz az intézmény szakmailag illetékes munkatársa segítséget nyújt.

A DÖK hagyományőrző szerepe

 • A DÖK feladata, hogy az iskola és saját hagyományait megőrizze, ápolja és újakat hozzon létre.

Hagyományos rendezvényeink:

  • diákközgyűlés
  • papírgyűjtés
  • Mikulás-nap
  • karácsonyi ünnepség
  • farsang
  • DÖK napok

 

A DÖK gazdálkodása

Források:

A DÖK rendezvényeiből befolyó összeg.

Kiadások:

A kiadásokról a diáktanács vezetősége dönt a DÖK segítő pedagógus irányításával és engedélyezésével.

 

Kapcsolatok

A DÖK együttműködik a kerület, a város, az ország többi diákönkormányzatával, a helyi diákképviseletekkel.

 

Választások

 • Az elnökválasztáson minden 7. és 8. osztály indíthat egy-egy jelöltet, akit az osztályközösség az osztályfőnök irányításával demokratikusan jelöl.
 • A diákközgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással dönt az elnök személyéről.
 • A szavazatszámláló bizottság a DÖK patronáló tanárból, és két szabadon választott diákból áll.
 • A legtöbb szavazatot kapott diákok kerülnek be a diáktanács tagjainak sorába.

 

Szavazás

 • Egy küldött csak egy szavazatot adhat le.
 • A szavazás titkos, a szavazó űrlapra semmi más nem kerülhet csak a jelöltek neve és a szavazatot érvényesítő (X) vagy (+) jel, különben a szavazat érvénytelen.

 

Záró rendelkezések

 • A DÖK SZMSZ-e által nem szabályozott kérdésekben a hatályos Nkt. jogszabályait kell alkalmazni.
 • Az SZMSZ módosítását a DÖK bármely tagja kezdeményezheti
 • Az SZMSZ-t a küldöttek meghallgatása után az általános gyűlés fogadja el, majd a nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe.
 • Az SZMSZ érvényes: visszavonásig

 

Budapest, 2016. szeptember

Posted in Diákoknak.