Közzétételi lista

I. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
II. A beiratkozásra meghatározott idő
III. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma
IV. Díjak, kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek
V. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
VI. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
VII. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
VIII. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
IX. A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
X. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
XI. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
XII. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
XIII. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
XIV. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
XV. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
XVI. Országos kompetenciamérés eredményei
XVII. Országos idegennyelvi mérés eredményei


I. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Az iskolánkba jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elveit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. 51.§ előírásai szerint határoztuk meg.

 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
 2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.
 3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek lakcímkártyáját;
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
  • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
 4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
  • a tanuló anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek lakcímkártyáját;
  • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
  • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
  • Ha a felvételt tanév közben kérik, be kell mutatni a fentieken kívül:
   • a tanuló tájékoztató füzetét
   • a tanuló iskolai füzeteit
 5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
 6. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvétel esetén elbeszélgetünk a tanulóval, a szülőkkel.
 7. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét.
 8. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.
 9. Ha a felvételi kötelezettség teljesítése után még vannak szabad férőhelyek, akkor először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a XVI. kerületben van.
 10. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a XVI. kerületben van.
 11. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja:
  testvére az adott intézmény tanulója
  szülőjének munkahelye az iskola körzetében található
  az iskola a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
  szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
 12. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.
 13. A leendő első osztályos tanulóknak és szüleiknek ismerkedő foglalkozásokat tartunk az iskolai munkatervben meghatározott időpontokban. A foglalkozásokat az alsós munkaközösség szervezi, a leendő elsős tanítók és az iskola pedagógusai vezetik.

A 2018/2019-es tanévre szóló beiskolázással kapcsolatos tájékoztató az intézmény honlapján olvasható.


II. A beiratkozásra meghatározott idő

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (7) szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A beiratkozás időpontja minden év április hónapja.

A 2018/2019-es tanévre vonatkozó beiratkozás időpontja az iskola honlapján, illetve az iskolában kifüggesztett plakáton lesz majd olvasható.


III. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma a 2017/2018-as tanévben 11 osztály.


IV. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

A térítési díjak fizetéséről a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet III. fejezet rendelkezik. A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat rendelete állapítja meg.
Ennek alapján intézményünkben a tanulóknak térítési díjat kell fizetni:

 • az intézményben igénybe vett étkezésért a jogszabályban meghatározottak szerint
 • külsős személy által szervezett sportfoglalkozásért, tanfolyamért
 • bizonyítványmásodlatért

A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat az önkormányzat által meghatározott módon és időpontokban lehet befizetni.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 21/b § (1) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés az alábbi jogcímeken vehető igénybe:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151. § (9) bekezdése szerint a gyermek lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat további étkeztetési kedvezményt állapíthat meg.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet alapján:

 • napi háromszori étkezés 558 Ft
 • csak ebéd 362 Ft

V. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A 2016/2017-es tanévben nem volt ilyen ellenőrzés.

A 2017/2018-as tanévben – a tervezetteknek megfelelően – 2018 tavaszán kerül sor az intézmény munkájával összefüggő értékelésre.


VI. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskola szorgalmi idő alatt munkanapokon hétfőtől péntekig 6.00 órától 20 óráig tart nyitva.
A tornaterem a programok függvényében 21.00-ig tarthat nyitva.
Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak a tankerülettel egyeztetve, az intézményvezető által engedélyezett, szervezett programokhoz kapcsolódhat.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt.

Az intézmény hivatalos munkaideje munkanapokon: 7:30 órától 17:00 óráig tart.
Titkárság elérhető: 7:30- 16:00 óra között.
Technikai dolgozók munkaideje munkanapokon: 6:00 órától 20:00 óráig tart.

 1. Az iskola a nyitva tartási időben szervezi:
  • a kötelező tanítási órákat,
  • a napközis és tanulószobai foglalkozásokat,
  • a reggeli és délutáni ügyeleteket,
  • a tantárgyfelosztás szerinti tanórán kívüli foglalkozásokat.
 2. A hivatalos ügyek intézése az iskola titkárságán történik:
  • szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig 08.00 – 16.00 óra között, pénteken 08.00 – 14.00 óra között
  • tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg.
  • nyári szünetben az intézmény hetente egy alkalommal, szerdán 8.00 – 12.00 óra között tart irodai ügyeletet.
 3. Az iskola épületében a tanulókon, az iskolai dolgozókon, a szülői értekezletre és fogadóórákra érkező szülőkön, a gyermeküket iskolába vagy iskolából kísérő szülőkön, kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola vezetőjétől engedélyt kaptak.
  • Az iskola épületébe érkezők – tanulók, szülők, alkalmazottak és egyéb személyek – belépését a portaszolgálat ellenőrzi.
  • Az iskolában tartózkodó szülők és egyéb személyek a tanítási órákat, a tanítás rendjét nem zavarhatják.
  • Az iskola helyiségeit – a tanítási időn túl és a tanítási szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskola által szervezett foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja.

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezető is tartózkodik az épületben. Az intézmény vezetője vagy vezető-helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait.
Az intézmény zavartalan működése érdekében az alkalmazottak munkarendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg.
Az alkalmazottak munkaköri leírásait az intézményvezető és a vezető-helyettes készíti el.
Minden alkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzésen minden érintett részt vesz a tanév elején.


VII. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
A 2017/2018-as tanév részletes munkaterve az intézmény honlapján (www.centi.hu Tanév rendje menüpontban olvasható.)
Kivonat a munkatervből

SZORGALMI IDŐ 09.01. péntek Első tanítási nap
06.15. péntek Utolsó tanítási nap
TANÍTÁSI SZÜNETEK 10.11. szerda Pályaorientációs nap
10.27. péntek Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
11.06. hétfő Őszi szünet utáni első tanítási nap
12.20. szerda Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
12.21-22. csüt-pént. Tanítás nélküli nap (napközi ügyelet)
01.03. szerda Téli szünet utáni első tanítási nap
02.02. hétfő Tanítás nélküli nap (napközi ügyelet)
03.15. csütörtök Nemzeti ünnep
03.28. szerda Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
04.04. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
05.01. kedd Munkaszüneti nap
05.20. hétfő Pünkösd
06.15. csütörtök Tanítás nélküli nap (napközi ügyelet)
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 09.01. péntek 1. évfolyam
09.04-05. hétfő-kedd 2-4. évfolyam
09.12. hétfő-kedd 5-8. évfolyam
02.05-06. hétfő-kedd 1-8. évfolyam
05.28-29. hétfő-kedd 1-8. évfolyam
FOGADÓÓRÁK 11.13-14. hétfő-kedd 1-8. évfolyam
04.16-17. hétfő-kedd 1-8. évfolyam
PROGRAMOK, ÜNNEPÉLYEK 09.25. hétfő Gólyaavató
09.29. péntek Zene Világnapja
10.06. péntek
10.02-03.
10.20.
10.27.
11.27-12.20
12.06.
12.13.
12.21.
02.01.
02.09.
03.05-09.
03.14.
03.21.
03.22
03.24.
04.09-13.
04.11.
04.21.
04.23-27.
04.27.
05.16. szerda
05.23. szerda
06.11. hétfő
06.12. kedd
06.13. szerda
06.15. péntek
06.20. szerda

hétfő-kedd
péntek
péntek
hétfő
szerda
szerda
szerda
csütörtök
péntek
h-p
szerda
szerda
csütörtök
szombat
h-p
kedd
péntek
hétfő-pént. péntek

Megemlékezés: Aradi vértanúk
Papírgyűjtés
Ünnepély: Október 23.
Őszbúcsúztató
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás
Luca-napi sokadalom
Karácsony
Félévi értesítők kiosztása
Farsang
Pénzügyi hét
Ünnepély: Március 15.
Nyílt nap
Víz világnapja
Családi nap
Digitális hét
A költészet napja
Tavaszköszöntő
Fenntarthatóság hete – Papírgyűjtés
Gazdik találkozója
Országos nyelvi mérés 6. 8. évfolyam
Országos mérés: 6. 8. évfolyamon
Tanulmányi kirándulás
Projektnap
Sportnap
Ballagás
Tanévzáró ünnepély

Tanító
2014
Minősítés
Pedagógus II.
99 %
Tanító
2015
Minősítés
Pedagógus II.
100 %
Tanító
2015
Minősítés
Mester
100 %
Gyakornok Tanár
2016
Minősítés
Pedagógus I.
95 %
Tanár
2016
Minősítés
Pedagógus II.
98%
Tanító
2016
Minősítés
Pedagógus II.
99 %
Tanító
2017
Minősítés
Pedagógus II.
95 %
VIII. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Vezető
2017
Tanfelügyelet
Intézményvezető
szöveges értékelés

Értékelés

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• A differenciált oktatás feltételrendszerének megteremtése, működtetése.

o Az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép és a PP céljai egységet alkot. A vezetői program a hagyományokra alapoz, összhangban van az iskola Pedagógiai Programjának célkitűzéseivel.
o Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a tanulói eredmények javítására helyezik a hangsúlyt. A folyamatokban a vezető tevékeny részt vállal.
o A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő-oktató munkát a tanulási folyamat részeként kezelik.
o Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében.
o Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében.
o A kulcskompetenciák fejlesztését a NAT erre vonatkozó előírásai és tartalmai szerint végezik.
o Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.
o A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény
o A tanmenetek kidolgozását irányítja. A tanmeneteket és a foglalkozási terveket a helyi tanterv követelményei szerint kell kidolgozniuk a kollégáknak, amelyeket a munkaközösség-vezetők ellenőriznek.
o Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést. Tanulói csoportok kialakításával, nívócsoportok létrehozásával a 4-8. évfolyamokon.
o A Pedagógiai programban megfogalmazottakkal összhangban nagy figyelmet szentel a tanulók fejlesztésére, felzárkóztatására. Ennek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás, valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák tudatos alkalmazása, az elért eredmények nyomon követése.
o Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói magatartást tanúsít a lemorzsolódás megelőzése érdekében.
Fejleszthető területek
• A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésének hatékony segítése.

___________________________________________________________________________

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• A folyamatos tájékoztatás.

o A jövőképet az iskolai hagyományok szellemében konstruktívan, stratégiai célok mentén alakítja ki. Törekszik a partnerek elégedettségére. Rugalmasan reagál a külső változásokra. Jövőképét kommunikálja a kollégák, a fenntartó és a szülők felé is.
o Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését. A nevelőtestület bevonásával, a vezetőségi megbeszéléseken elhangzott elemzéseknek megfelelően.
o Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását a meglévő személyi, tárgyi és anyagi feltételek figyelembevételével.
o Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. Lehetőségek szerint gyorsan, logikusan, a változások megértetésével, azok mélyebb összefüggéseinek feltárásával.
o A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad.
o Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. Az intézményvezető ezeknek a változásoknak a kezdeményezője, a folyamat stratégiai vezetője.
o Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását, ezek alapján rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit. A külső és belső intézmény-értékelés eredményeit a szakmai munkaközösségek a saját szakterületükön a munkaközösség-vezetők irányításával elemzik, fejlesztési javaslataikat megvitatják a vezetővel. A külső és belső intézmény-értékelés eredményeit, illetve a munkaközösségek elemzéseit felhasználva a vezető határozza meg az intézmény erősségeit és a fejleszthető területeket.
o Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét.
o Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását a meglévő személyi, tárgyi és anyagi feltételek figyelembevételével.
o A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók.
o Folyamatosan tájékoztatja a kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, javaslatokat tesz számukra az ezekre való reagálás lehetőségeiről.
o Szívesen veszi és venné a nevelő-oktató munka eredményesebbé tételére irányuló nevelőtestületi, tanári, tanulói, szülői, fenntartói kezdeményezéseket. Rendszeresen konzultál vezetőtársaival, a munkaközösség-vezetőkkel, a nevelőtestület tagjaival az innovációs lehetőségekről, kikéri a véleményüket a változtatásokról.
Fejleszthető területek
• A változtatások folyamatának hatékonyabb megtervezése, értékelése és végrehajtása.
__________________________________________________________________________

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• Az új szakmai információk elsajátítása.

o Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. A kibővített vezetőséggel egyeztet folyamatosan.
o Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait.
o Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli.
o A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és elsajátítja azokat. Mesterpedagógusi fokozatot szerzett, részt vett a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési eljárásban, szakértő, tanfelügyelő, két pedagógus szakvizsgával rendelkezik: közoktatási vezetői és közoktatási szakértői.
o Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti. A vezetői kompetencia keretrendszer és saját magával szemben támasztott elvárásai mentén történik a fejlesztése.
o Hiteles és etikus magatartást tanúsít. Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáinak megfelel.
o A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban. Azok a személyi, a tárgyi és az anyagi feltételek figyelembevételével valósultak meg.
o Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. Ebbe bevonja a kollégákat.
Fejleszthető területek
• A vezetői programban megfogalmazottak megvalósítása az adott személyi, a tárgyi és az anyagi feltételek figyelembevételével.
____________________________________________________________________
4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása
Kiemelkedő területek
• A kollégák szakmai, pedagógiai munkájának nyomon követése, értékelése.

o A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad,
o amely a munkaköri leírásokban is dokumentált.
o A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja.
o Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és működtetésében. Törekszik az ellenőrzés és értékelés folyamatosságára, rendszerességére a nevelő-oktató munka minden területén.
o Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében. Ellenőrzi a pedagógusok tanórai munkáját -kiemelten a pályakezdőkét. Rendszeresen látogatja az érintett pedagógusok tanóráit, amelyet minden esetben részletes pedagógiai-szakmai megbeszélés és értékelés követ.
o A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál. A tanévi végén nemcsak a tanulói eredményeket, hanem a kollégák éves teljesítményét, munkáját is elismerik.
o Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít. Megteremti a fejlődés lehetőségeit.
o Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. Szakmai innovációban segíti a kollégáit.
o Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport, például intézményi önértékelésre), szakjának és vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team munkában. A munkaközösségek munkáját támogatja. Heti rendszerességgel tájékoztatja őket.
o Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. Rendszeresen vesznek igénybe szaktanácsadókat, a kollégák egy része szívesen vállal bemutató órákat, módszertani-szakmai fórumokon kerületi szervezésben vesznek részt.
o A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. A továbbképzési lehetőségekről szerzett információit folyamatosan továbbítja a nevelőtestület felé elektronikus úton. A pedagógusok a számukra hasznos szakirodalmakból iskolai példányokat rendelhetnek, ezek az iskolai könyvtáron keresztül állnak a kollégák rendelkezésére.
o Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. (pl. bemutató órák, belső szakmai továbbképzések, szaktanácsadók igénybevétele).
o Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit. Távollétében az intézményvezető-helyettes helyettesíti. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető-helyettes felhatalmazását.
o A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel szakmai értekezleteken.
o Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg problémákat és konfliktusokat. Figyelembe veszi a szakmai véleményeket.
o Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad kérdéseikre. A bizalom és a szolidaritás mentén, szakmai alapokon: őszinte, elfogadó, együttműködő légkör megteremtésével, egyöntetű és egységes nevelői felfogással.
o Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató rend jellemzi (például mindenki által ismert szabályok betartatása).
o Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. Pedagógiai és módszertani innováció – autizmussal élő és ADHD tanulók integrált nevelése. Sikeres volt a kétéves ERASMUS + pályázat megvalósítása, amely szakmai, kapcsolati szempontból is sokat adott pedagógusoknak és diákoknak egyaránt.
Fejleszthető területek
• A változások fontosságának hatékonyabb elfogadtatása a kollégákkal.
________________________________________________________________________

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területe
• A gyermek áll a tanítás középpontjában.

o Az intézményvezető ismeri az intézmény vezetését meghatározó jogszabályokat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat.
o A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan tájékoztatja csoportosan illetve egyénileg is.
o Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát működtet. Tájékoztató értekezleteken, illetve elektronikus formában.
o A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.
o Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülés stb.). Folyamatosan nyomon követik az intézményi erőforrások alakulását, felmérik szükségleteiket.
o Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény, mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésének megszervezése (például sportlétesítmények eszközei, taneszközök).
o Az intézményi dokumentumokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvánosságra hozzák.
o A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet. Az iskolában történő folyamatokról rendszeresen tájékoztatja a pedagógusokat, diákokat, szülőket. Az egyes döntések előkészítésébe bevonja az érintett feleket. (vita, megbeszélés, ötletbörze).
o Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. Személyesen is részt vesz a belső szabályzatok elkészítésében, amelyek biztosítják a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.
o Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt.
o Törekszik a partnerek elégedettségére. Rugalmasan reagál a külső változásokra. Jövőképét kommunikálja a kollégák, a fenntartó és a szülők felé is. A vezetőt a partnerek folyamatosan el tudják érni kérdéseikkel, javaslataikkal személyesen, telefonon vagy elektronikus úton.
o Hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. Törekszik a rendszeres kapcsolattartásra, a problémákkal kapcsolatosan a konstruktív együttműködésre.
Fejleszthető területek
• A humánerőforrás hatékony kiépítése, működtetése.

__________________________________________________________________________

IX. A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2016/2017
tanév tanév végi létszám

tanulmányi követelményeit sikeresen teljesítette
eredményes osztályozó vizsgát tett

eredményes javító vizsgát tett

engedéllyel évfolyamot ismételhet

tanulmányi követelményeket nem teljesítette, évet ismétel
229
212
1
13
2
2
Lemorzsolódás: 0 fő

__________________________________________________________________________
X. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A tanórán kívüli foglalkozások rendje
a) Rendszeres és ingyenes tanórán kívüli foglalkozások
o napközi
o tanulószoba
♣ melyről felmentést csak az igazgató adhat a szülő írásbeli kérelme alapján.
♣ Alkalmi eltávozást – kivételes esetben – a szülő írásbeli vagy személyes kérése alapján a foglalkozást vezető pedagógus is engedélyezhet.
o diákkörök és tehetséggondozó foglalkozások (szakkör, sportkör)
♣ jelentkezni tanév elején a szülő írásbeli kérésével lehet,
♣ a felvett tanulók foglalkozáson való részvétele kötelező, a mulasztást igazolni kell,
o felzárkóztató foglalkozások – a tanulókat képességeik és tanulmányi eredményeik alapján a tanítók és a szaktanárok jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató foglalkozáson kötelező.
b) Nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozások
o kirándulások
o színházlátogatások
o múzeumlátogatások
o erdei iskola
o vetélkedők, versenyek, bemutatók, stb…
♣ a foglalkozásokon való részvétel önkéntes,
♣ a felmerülő költségeket a szülők fedezik, de az iskola is hozzájárulhat,
♣ ha a tanuló nem vesz részt a foglalkozáson, az osztályfőnök döntése alapján köteles a számára kijelölt osztályban a tanítási órákon részt venni,
♣ a csoportot kísérő szülők mindenkor kötelesek a vezető pedagógussal együttműködni, külön programokat nem szervezhetnek.

2017/2018
Magyar fakultáció 7.a
Fakultációs csoport
Egyéni fejlesztés/1
Fejlesztő foglalkozási csoport
Egyéni fejlesztés/2
Fejlesztő foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás 1.a MAGY
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás 1.b
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás 2.a
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás 3.a
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás 3.b
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás 4.a
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás MAGY 5.a
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás MAGY 5.b
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Angol felzárkóztató
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás MAGY 6
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás ANG.6.
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás TIS/BIO
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás TIS/FÖLDRAJZ
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Differenciált foglalkozás történelem
Felzárkóztató foglalkozási csoport
Magyar előkészítő 8.a
Konzultációs csoport
Média
Szakköri csoport
Irodalom szakkör
Szakköri csoport
Dráma és tánc
Szakköri csoport
Hangszeres zene
Szakköri csoport
Énekkar alsó
Szakköri csoport
Énekkar felső
Szakköri csoport
Kézműves szakkör
Szakköri csoport
KOMA felső
Szakköri csoport
Rajz szakkör
Szakköri csoport
Sportkör akrobatika
Szakköri csoport
Sportkör alsós labdajátékok
Szakköri csoport
Sportkör felsős foci
Szakköri csoport
Sportkör (atlétika)
Iskolai sportkör
Úszás alsó
Szakköri csoport

SZAKKÖRÖK 2017/2018
Szakkör neve
Tanár neve
Időont
Létszám
Atlétika
Schőnviszky Ágnes
hétfő 8. óra
18
Dráma és tánc
Bolla Anett
péntek 7-8. óra
17
Énekkar alsó
Utry Dániel
kedd 6. óra
23
Énekkar felső
Utry Dániel
szerda 8. óra
18
Hangszeres zene
Utry Dániel
kedd 8. óra
7
Irodalom szakkör
Guncserné Soltész Katalin
csütörtök 16:15
12
Kézműves szakkör
Komjáti Réka
szerda16:15
13
KOMA felső
Bodorné Klementisz Irén
szerda 8. óra
13
Média
Csombor Rita
péntek 7-8. óta
23
Rajz szakkör
Baraténé Nagy Éva
hétfő 16:15
kedd 16:15
18
Sportkör akrobatika
Jávor István
kedd 8. óra
12
Sportkör felsős foci
Schónviszky Ágnes
hétfő 7. óra
15
Sportkör alsós labdajátékok
Répási Andrea
kedd 7. óra
15
Úszás alsó
Rohodi Péterné
kedd 8. óra
19

DIFFERENCIÁLT FOGLALKOZÁS 2017/2018
tantárgy
tanár
osztály
időpont
magyar
Nagy Sándorné
1.a
kedd 6. óra
magyar
Berkes Ferencné
1.b
hétfő 6. óra
magyar
Szép Andrea
2.a
kedd 8. óra
magyar
Rohodi Péterné
3.a
kedd 6. óra
magyar
Guncserné Soltész Katalin
3.b
kedd 6. óra
magyar
Bolla Anett
4.a
szerda 6. óra
magyar
Lőrincz Veronika
5.a
csütörtök 7. óra
magyar
Csombor Rita
5.b
hétfő 7. óra
magyar
Csombor Rita
6.a
szerda 7. óra
magyar
Csombor Rita
7.a
hétfő 8. óra
magyar
Lőrincz Veronika
8.a
csütörtök 8. óra
angol
Ónodiné Jenei Tímea
5. évf.
csütörtök 6. óra
angol
dr. Sebestyénné Szabó Mónika
6.a
hétfő 7. óra
természetism./biológia
Bodorné Klementisz Irén
5-8. évf.
szerda 7. óra
természetism./földrajz
Kadó-Koncz Orsolya
5-8. évf.
kedd 7. óra
történelem
Kadó-Koncz Orsolya
5-8. évf.
kedd 8. óra
egyéni fejlesztés 1.
Szép Andrea
alsó
csütörtök 8 óra
egyéni fejlesztés 2.
Szép Andrea
alsó
szerda 8. óra

__________________________________________________________________________

XI. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Iskolánk a házi feladatot elengedhetetlen pedagógiai eszköznek tartja a kitűzött oktatási cél elérésében. Segíti a tanulót az órán hallott ismeretek rendszerezésében, elmélyítésében, kreatív alkalmazásában. Nagymértékben hozzájárul a helyes önismeret kialakulásához.

A házi feladat, az otthoni felkészülés célja:
o az egyes tantárgyi témakörök gyakorlása;
o a tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése;
o fejlődjön a tanulók problémamegoldó képessége;
o a motiváció növelése;
o a tananyaghoz kapcsolódó információk bővítése (internet, könyvtár használat);
o az önművelés igényének kialakítása,
o a tanulói teljesítmény javítása;
o a tanulási technikák kiépítése;
o a pontosság, a kötelességtudat, a rendszeres önálló munkavégzés fejlesztése;
o az önálló ismeretterjesztés stratégiájáénak kialakítása, az élethosszig tartó tanulás
eszközeinek megismerése

A házi feladatok adásának elvei:
o igazodjon a tanulók életkorához és egyéni adottságaihoz, képességeihez és érdeklődéséhez → tehát legyen differenciált
o illeszkedjen a tanítási-tanulási folyamatba
o vegye figyelembe az átlagos képességű, átlagos felkészültségű tanuló napi iskolai terhelhetőségét
o segítse elő a tanult ismeretek megszilárdítását, a készségek begyakorlását, a képességek fejlődését
o feleljen meg a tantárgyi sajátosságoknak
o biztosítsa a tanulók egyenletes terhelését
o legyen megfelelően előkészített

A házi feladatok iskolánkban alkalmazott formái

1. Kötelező házi feladat
Célja: a tantervi követelmények teljesítéséhez, a tananyag elsajátításához szükséges képesség- és készségfejlesztés, a következő tanítási órára történő felkészülés.
2. Szorgalmi vagy ajánlott házi feladat
Célja: a képességfejlesztés, a tanulók érdeklődésében és felkészültségében megmutatkozó egyéni különbségek figyelembe vételével az ismeretek bővítése, kiegészítése, új ismeretek szerzése.

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
o a házi feladatok legfontosabb funkciója tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása
o az első-negyedik évfolyamon a tanulók a házi feladatokat a napközis foglalkozásokon, a nem napközis tanulóink otthon készítik el
o az ötödik-nyolcadik évfolyamon a házi feladatokat a tanulók a tanulószobán, a nem tanulószobás tanulóink otthon készítik el
o az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére, munkaszüneti napokra, valamint a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot
o a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal csak egy témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni
o a szülők a nevelőktől kérhetnek tanácsot abban, hogyan nyújtsanak segítséget gyermekük otthoni tanulásában
o a tanulók a házi feladat elkészítéséhez kérhetik a szaktanár útmutatását
o a pedagógus a házi feladatot mindig ellenőrzi, és megbeszéli a diákokkal
o a kutatómunkára, kiselőadásokra, memoriterekre való felkészülésre hosszabb idő áll a tanulók rendelkezésére

A tanulás általunk ajánlott lépései
o az előző anyagrész átismétlése a kapcsolódó ismeretek felelevenítése
o tanári magyarázat visszaidézése
o vázlat átnézése
o tankönyv anyagának feldolgozása
o szabályok, törvények, összefüggések megkeresése, megjegyzése
o a tanultak visszaadása, alkalmazása, írásbeli feladatok megoldása
o az ismeretek bővítése, kiegészítése, egyéni vagy szervezett ismeretszerzés útján

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe

Iskolánkban a szóbeli beszámoltatás mellett alkalmazzuk az írásbeli beszámoltatás különböző formáit is.
Ezek a következők:
o témazáró dolgozatok
o félévi és év végi dolgozatok
o röpdolgozatok/írásbeli feleletek
o feladatlapok, mérőlapok
o fogalmazások
o beszámolók
o rajzok, térképek, grafikonok készítése

Az írásbeli beszámoltatás esetében nagyon fontosnak tartjuk:
• a tanuló előzetes tájékoztatását a beszámoltatás időpontjáról és tárgyköréről
• az írásbeli beszámoltatás menetének meghatározását
• a javítással kapcsolatos követelmények meghatározását

A magasabb évfolyamra lépés feltételei

A 2-8. évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az előírt tanulmányi követelményeket a helyi tanterv tantárgyi tervei tartalmazzák.
A pedagógusok a követelmények teljesítését a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból az elégséges (2) év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.
Ha a tanuló a 2-8. tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez elégtelen (1) osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon, a tanév végén háromnál több tantárgyból szerez elégtelen (1) osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles.
Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait ismét az első évfolyamon végezheti.

Tantárgyi követelmények teljesítésének értékelése
o Az ellenőrzés – értékelés – osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésében: ösztönzést ad, fejleszti a felelősség érzetet és önértékelő képességet, önnevelésre késztet.
o Az objektív, igazságos értékelés – osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanulókat egyénenként is segíti abban, hogy a tőlük elvárható legtöbbet nyújtsanak. Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő.
o Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is.
o Bármely tantárgy ellenőrzési – értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől, életkori sajátosságaitól és más tényezőktől függően rendkívül változatosak.
o Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
o A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, tantárgyakból az első-negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is számot adnak.
o A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél:
o a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik;
o az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.
o A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.
o A testnevelés tantárgy követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.
o A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
o A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik:
o Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk.
o Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:

♣ KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
♣ JÓL TELJESÍTETT
♣ MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
♣ FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL

o A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük.
o A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal is minősítjük.
o Félévkor és év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
o Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: kitűnő (5d), jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
o A tanulók munkáját, előmenetelét folyamatosan értékeljük.
o A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató füzeten keresztül. Az tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
o Témazáró dolgozatból naponta kettőnél több nem íratható egy osztályban.
o A szülő a tájékoztató füzetbe beírt osztályzatokat, bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul.
o A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicséretet kaphat.
o Ha a tanulónak minden osztályzata jeles, a nevelőtestület általános dicséretét érdemelheti ki. A dicséretet a naplóban és a bizonyítványban is dokumentálni kell.
___________________________________________________________________________

XII. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
o osztályozó vizsga,
o javítóvizsga
o pótló vizsga,
o szintfelmérő vizsga
o próbavizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
o a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
o engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
o ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
o ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

Az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tenni azon 2. évfolyamos tanulóknak, akik 3. osztálytól emelt óraszámban kívánják tanulni az idegen nyelvet.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel közölni kell:
o osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
o javítóvizsga esetén, a tanév végén
o szintfelmérő vizsga esetén a 2. osztályban a tanév elején

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben
A tanulmányok alatti osztályozó- és javítóvizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgát tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
GYAKORLATI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Magyar irodalom
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Idegen nyelv
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Matematika
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Erkölcstan

SZÓBELI

Környezetismeret
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Egyéb tantárgyak a tantárgy jellegétől függően
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Magyar irodalom
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Idegen nyelvek
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Matematika
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Erkölcstan
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Történelem
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Természetismeret
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Fizika
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Kémia
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Biológia
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Földrajz
ÍRÁSBELI
SZÓBELI

Egyéb tantárgyak a tantárgy jellegétől függően
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
GYAKORLATI

A tanulmányok alatti szintfelmérő vizsgán az alábbi tantárgyakból kell írásbeli vagy szóbeli vizsgát tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY
ÍRÁSBELI
SZÓBELI
VIZSGA
1. OSZTÁLYBAN MÁRCIUSBAN
Magyar nyelv
ÍRÁSBELI

Magyar irodalom
ÍRÁSBELI

Matematika
ÍRÁSBELI

Az emelt óraszámú idegen nyelvi csoportokba kerüléshez a 2. osztály 2. félévében megírt felmérések eredményeit vesszük figyelembe. A következő tantárgyak mérésének összesített eredményei határozzák meg az emelt óraszámú angol csoportba kerülő tanulókat:
o irodalom: szövegértés,
o nyelvtan: helyesírás, nyelvhelyesség, nyelvi logika
o matematika: általános logikai készség

___________________________________________________________________________

XIII. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2017-2018
1.a
1.b
2.a
3.a
3.b
4.a
5.a
5.b
6.a
7.a
8.a
18
18
21
22
22
30
11
22
20
20
19
N
N
N
N
N
N
N
N
131
92
223

___________________________________________________________________________

XIV. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Munkakör
Legmagasabb iskolai végzettség
Szakképzettség
Képzettségi fokozat
tanító
napközi
főiskola
tanító rajz szakkollégium
rajz szakos tanár
Pedagógus II.
tanító osztályfőnök
mk.vezető
főiskola
tanító, rajz szakkollégium
Pedagógus II.
tanár természetismeret földrajz
mk.vezető
főiskola
biológia-földrajz szakos ált. isk. tanár
Pedagógus I.
tanító
osztályfőnök
mk.vezető
főiskola
tanító drámapedagógus szakirány
Pedagógus I.
tanító
napközi
főiskola
tanító, számítástechnikai szoftver-üzemeltető
Pedagógus I.
tanár
matematika
kémia
pénzügyi ism.
osztályfőnök
főiskola
matematika-kémia szakos tanár szakközgazdász pénzügy-vállalkozási szakon
Pedagógus I.
tanár
magyar nyelv és irodalom
etika
dráma és tánc
osztályfőnök

egyetem
okleveles magyar tanár okleveles hittantanár és nevelőtanár
Pedagógus I.
tanár
napközi
főiskola
földrajz-biológia szakos ált. isk-i tanár
Pedagógus II.
tanító
osztályfőnök
napközi
főiskola
általános iskolai tanító pedagógia szakkollégium
Pedagógus II.

tanító
intézményvezető
főiskola
tanító rajz szakkollégium közoktatásvezető szakvizsga közoktatási szakértő szakvizsga
Mesterpedagógus
tanító
int.vez. helyettes
főiskola
általános iskolai tanító technika szakkollégium
Pedagógus I.
tanár
testnevelés
osztályfőnök
egyetem
középiskolai testnevelőtanár sportági szakedző labdarúgás sportágban
Pedagógus I.
tanár
történelem
földrajz
természetismeret
egyetem
földrajz-történelem szakos tanár

Gyakornok
matematika
fizika
informatika
főiskola
pedagógia szakos tanár
matematika-fizika szakos ált. iskolai tanár
közoktatás vezető szakvizsga
Pedagógus II.
tanító
napközi
német
főiskola
tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterület

Gyakornok
tanár
magyar nyelv és irodalom
történelem
főiskola
magyar-történelem szakos ált. iskolai tanár
Pedagógus I.

tanító
napközi
könyvtáros
német
főiskola
tanító differenciáló pedagógia szakkollégium
informatikus könyvtáros
Pedagógus I.

tanító
napközi
főiskola
általános iskolai tanító
Pedagógus I.
tanító osztályfőnök
főiskola
tanító
fejlesztőpedagógus
Pedagógus I.
tanár
angol nyelv
DÖK támogató
főiskola
angol-magyar szakos tanár
Pedagógus I.
tanár
testnevelés
osztályfőnök
mk.vezető
főiskola
testnevelés-sportszervezés tanár
középfokú kézilabdaedző atlétika – torna – úszássportoktató,
szakértői pedagógus szakvizsga
Pedagógus II.
tanító osztályfőnök
főiskola
tanító népművelés és testnevelés szakkollégium
Pedagógus I.
tanár
testnevelés
technika
etika
tanulószoba
egyetem
tanító technika szakkollégium testnevelőtanár
atlétika sportedző
Pedagógus I.

tanító
angol nyelv
főiskola
tanító angol műveltségterület
valláspedagógus szakkoll.
szakvizsgázott pedagógus gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen
Pedagógus I.
tanár
rajz, vizuális kultúra
főiskola
földrajz-rajz szakos tanár
óraadó

tanító osztályfőnök
fejl.pedagógus
informatika
főiskola
óvodapedagógus
tanító informatika műveltségterület gyógypedagógiai oligofrén szakos tanár
tantervfejlesztő tanár
szakvizsga
Pedagógus II.
tanár
ének-zene
főiskola
ének-zene tanár
karvezető
Pedagógus I.

XV. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Munkakör
Legmagasabb iskolai végzettség
Szakképzettség
iskolatitkár
középfokú
gimnáziumi érettségi
pedagógiai asszisztens
középfokú
gimnáziumi érettségi
pedagógiai asszisztens
főiskola
tanító
könyvtáros
főiskola
könyvtáros, tanító
rendszergazda

Munkakör
Legmagasabb iskolai végzettség
Szakképzettség
karbantartó
középfokú
érettségi
portás
középfokú
szakmunkás
portás
középfokú
szakmunkás
konyhavezető
középfokú
szakmunkás
konyhai dolgozó
középfokú
szakmunkás
takarító
középfokú
szakmunkás
takarító
alapfokú

takarító
alapfokú

takarító

XVI. Országos kompetenciamérés eredményei
ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI

6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam
2016
Matematika
1376
1478

Szövegértés
1312
1424

2015
Matematika
1469
1590

Szövegértés
1432
1587

2014
Matematika
1466
1556

Szövegértés
1460
1545

2013
Matematika
1495
1581
1382
Szövegértés
1515
1569
1438
2012
Matematika
1536
1659
1528
Szövegértés
1566
1631
1495
2011
Matematika
1527
1620
1505
Szövegértés
1499
1609
1529

XVII. Országos idegennyelvi mérés eredményei

Posted in Nincs kategorizálva.